Medlemskontingent

Kontingent satser:

-         Prøvemedlem i 1 md.                      gratis
 

-         Medlemmer over 25 år                   600 kr/halvår

-         Unge 18-25 år                                 300 kr/halvår

-         Unge under 18 år                           150 kr/halvår

-         Familie (samme husstand)            ½ pris for nr. 2 medlem (det billigste)
           Bestyrelsesmedlemmer                    fri kontingent 

 Kontingent betales halvårligt og er forfalden til betaling den 1. aug. og den 1. feb.

 

Kontingent skal betales via klubbens konto

reg.nr. 0815  konto nr. 0000916773.

Vedtægter

Vedtægter for Sydfyns Billard Klub

§1. Klubbens navn

Klubbens navn er Sydfyns Billard Klub, og er en under afdeling af Tved Gymnastik

og Idrætsforening, hjemhørende i Svendborg Kommune.

§2. Overordnet vedtægter

Sydfyns Billard Klub er til enhver tid underlagt vedtægterne for Tved Gymnastik og

Idrætsforening.

§3. Klubbens formål

Klubbens formål er at dyrke billardspillet og skabe interesse og de bedst mulige

betingelser for billardspillet.

§4. Medlemmer

4.1    Som medlem kan optages enhver der vil dyrke sportsbillard.

4.2    Passive medlemmer kan optages.

4.3    Alle aktive medlemmer har stemmeret. I økonomiske spørgsmål skal

medlemmer være fyldt 18 år.

4.4    Udmeldelse sker med en måneds varsel til den 1. i en måned.

4.5    Et medlem kan ekskluderes af klubben, dersom dennes opførsel giver

        anledning til klage, eller når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 mdr.

        (Se vedtægter for TG&I) Bestyrelsen afgør eksklusionssager.

4.6    Et medlem der er slettet for restance, kan med bestyrelsens sanktion optages

på ny, når alle restancer er betalt.

§5. Kontingent og regnskabsår

Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen.

Kontingent betales halvårligt og er forfalden til betaling den 1. aug. og 1. feb.

5.2  Bestyrelsens medlemmer er kontingent fri.

5.3  Klubbens regnskabsår er 1. april til 31. marts.

§6. Bestyrelse

6.1    Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en 2 årig

periode. For at være valgbar skal et medlem være fyldt 18 år.

6.2    Formand og turneringsleder er på valg lige år.

Kasserer, og de to menige medlemmer er på valg ulige år.

6.3    Hvert år vælges 2 Bestyrelses suppleanter, 2 revisorer og 1 suppleant.

6.4    Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.

6.5    Bestyrelsen vælger selv repræsentant til TG&I´s bestyrelse.

6.6    Bestyrelsen har lov til at nedsætte udvalg, samt invitere medlemmer af disse med til bestyrelsesmøder.

 


§7. Generalforsamlingen

7.4    Generalforsamlingen afholdes i Tved hvert år ultimo maj/primo juni, og

skal være bekendtgjort for medlemmerne senest 3 uger inden dens afholdelse.

7.5    Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen.

        7.3  Alle beslutninger tages med simpelt stemmeflertal. Dog kræves til ændringer

                i lovene at 2/3 af medlemmerne er mødt. I modsat fald indvarsles til  ny

                generalforsamling, på hvilken der ikke kræves et bestemt antal medlemmer.

7.6    Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

8.       Valg af dirigent

9.       Formandens beretning om det forløbne år

10.    Turneringslederens beretning samt evt. nedsatte udvalg

11.    Fremlæggelse af regnskab.

12.    Forhandling og afstemning over fremkomne forslag

13.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

14.    Eventuelt

        §8. Ekstraordinær generalforsamling

        Se TG&I`s vedtægter

        §9.  Klubbens opløsning

        Se TG&I`s vedtægter

    Vedtaget på generalforsamlingen 25. marts 2010
    §5 er ændret på generalforsamlingen 24. juni 2014,

Per Balsvard
din webmaster

balsvardper@gmail.com

Seneste kommentarer

18.09 | 11:22

Hej Sydfyns Billard Klub. Vi er et par stykker, som spiller billard i Strammelse Brugerlaug. Vi har snakket om, at vi gerne vil besøge jer og se klubben. Vi vil helst komme på besøg, når der spilles.

20.07 | 07:46

Reserve på alle hold..har bil..
Tel 28978703

18.07 | 11:33

Jeg kan godt være reserve til O.B. Jeg er gået på efterløn.

16.08 | 09:57

Tilbyder mig som reserve til OB hold(ps:ikke i fodbold)

Del siden