Tips fra Billardskolen

Keglebillard - Info  
blank.gif Dansk Keglebillard er noget helt specielt, en tradition i Danmark, og det spilles kun her i landet, i den form vi kender, som fortsat keglebillard eller skomagerbillard.

Det gør naturligvis selve spillet til noget helt specielt, et spil der har bestået i over 100 år, med ændringer og justeringer i spil og regler undervejs.
Man kan opdele keglespillet i to former for billard:

- hyggebillard, det der spilles når venner, kammerater, arbejdskolegaer m.v. mødes under hyggelige former og spiller en pot skomager, pool m.v.

- sportsbillard, det der dyrkes under seriøse organiserede former, under Den Danske Billard Union. Her har man bl.a. mulighed for at spille med i turneringer om officielle mesterskaber, spille med i Danmarksturneringen for hold i de forskellige discipliner m.v.

To former for billardspil, som er lige så forskellige, som forskellen på det fodbold der spilles hjemme i haven om sommeren og så det der spilles i Parken, når landsholdet er i aktion.

Billardskolen

Højspidser

Højspidsen, eller en lang spids som nogen kalder den, er ligesom kvarten, én af de vigtige grundballer, som benyttes til at samle ballerne omkring keglefeltet.

I lighed med de andre grundballer, findes der også nogle hjælpelinier til beregningen af højspidserne.

 

For at lære sig vinklerne på højspidsen, kan man gøre følgende under træning:

 

Placér ballerne præcis som vist på billedet, tre baller mellem udlægspletten og banden.

Bal 1 skal ramme lige før hulkanten, d.v.s. en lige linie direkte mod diamant nr. 4,5.

- Bal 2 skal ramme direkte mod diamant nr. 6,5.

- Bal 3 skal ramme direkte mod diamant nr. 8.

For at opnå det bedste resultat, et godt efterstød, skal man undgå, at spille med sideeffekt, når man spiller en højspids. Dette fordi der er meget store chancer for at udgangsvinklen på højspidsen bliver for smal eller for bred, når man spiller med sideeffekt.

Uden sideeffekt er der større mulighed for, at styre både stødbal og den hvide bal.

 

Fra <http://www.billardskolen.dk/articles.php?article_id=24>

Højspids

De to hvide baller ligger begge som en direkte, men de ligger i vejen for hinanden. Man kunne godt spiller på den midterste hvide bal, sådan at den klapper den anden hvide ind i keglerne, men.. et usikkert stød.

Spil i stedet for en højspids. Den hvide linie markerer din hjælpelinie for højspidsen, den hjælpelinie der ligger nærmest den hvide bal.
Denne linie parallelforskydes til den hvide bal og du har træfpunktet for højspidsen, den sorte linie.
Spil den med det rigtige tempo, d.v.s. den rigtige fart, sådan at den stopper lige bag keglefeltet og du har lige pludselig to gode direkte baller, til fortsat spil rundt om keglerne.

Tilmeld dig gratis for en måned

Kun for dem som ikke er/eller har været medlem af en klub under DDBU:

Prøv et gratis medlemskab i en måned før du beslutter dig for at spille billard i vores klub.

Herefter sender vi dig en opkrævning på 500 kr. for et halvt år, hvor du kan komme i klubben og spille billard på et hvilket tidspunkt af døgnet. (Du får udleveret en nøgle).
Indbetaler du de 500 kr. er du blevet fulgyldigt medlem ar Sydfyns Billardklub.

Vi spiller turneringer, internt og rundt om i Danmark.
Vi er tilmeldt DDBU (Den Danske Billard Union) med hold i 1. Division, 2. Division og 3. Division. Serie 2 og Serie 3 samt Old Boys hold.

Hvis du vil vide mere så send mig et par oplysninger om dig selv på min mail adresse leifth@svendborgmail.dk

Send mig:
Navn:
Adresse:
Alder:
Mail adresse:
Telefonnummer: 

Du kan også blot ringe til mig på min mobiltelefon 40 14 55 21 og aftale et møde i klubben, med et af vore medlemmer.

Leif Thestrup (webmaster)

https://www.dropbox.com/s/l3sapmdt22ddbrj/indmeldelse%20BLANKET.doc

Velkommen til vores hjemmeside

Side 4 24-10-2014

 

DEN DANSKE BILLARD UNION

 

SPILLEREGLER FOR

KEGLEBILLARD Side 5 24-10-2014

S P I L L E R E G L E R F O R K E G L E B I L L A R D

DEFINITION OG SPILLETS IDE.

 

Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat scoring. Scoring og fortsat spil opnås når:

- Hvid bal vælter kegler

- Rød spillebal rammer begge hvide baller (rødt).

 

§ 1 - MATERIALE.

 

1. Til turneringer i Keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder, baller og kegler.

§ 2 - TRILNING/UDLÆG .

1. Spillerne afgør, hvem der skal begynde ved at støde mod den øverste bande. Spilleren, hvis bal ligger nærmest den nederste bande, vælger om vedkommende selv eller modstanderen skal lægge ud.

2. Begge baller skal være i bevægelse inden første bal rammer øverste bande, ellers stødes der om.

3. Hvis ballerne på vejen har berørt hinanden, eller hvis de standser lige langt fra den nederste bande, skal der stødes om.

4. Hvis en spillers bal rammer keglerne, 3. bal, langbanden eller går i hul, fortabes retten til at vælge udlæg.

 

§ 3 - START/POINTSGIVNING.

 

1. Ved start placerer dommeren de to hvide baller på de afmærkede pletter. Rød placeres bag salvolinien af spilleren der lægger ud.

2. Spillet starter ved, at spilleren støder rød bal mod hvid bal eller bande på modsatte halvdel.

3. Der spilles til de fastsatte distancer.

4. Hver kegle tæller 2 points.

5. Rødt (Carambole) tæller 4 points.

6. En serie fortsættes til der laves fejl, eller fastsat distance er nået.

§ 4 - PAUSE .

1. En pause på 3 minutter skal bevilges midt i spillet, hvis det forlanges af én af spillerne.

2. Pausen kan ikke tillades midt i en serie.

3. Ingen spiller må forlade spillepladsen uden dommerens/listeførerens tilladelse. I sådanne tilfælde kan dommeren dømme spilleren som taber af kampen.

 

§ 5 - FEJL.

 

Der er fejl og spillet går til modstanderen:

1. Hvis en eller flere baller sprænges, jf. § 11. (Nyt udlæg).

2. Hvis spilleren støder før ballerne ligger helt stille eller keglerne er på plads. Side 6 24-10-2014

3. Hvis spilleren berører en af ballerne med hånden, køen eller anden genstand. Den/de skal efter dommerens skøn, lægges tilbage på den plads, hvor den/de lå, forin den

fejlen blev begået. I særlige grove tilfælde kan en bevidst fejl kaldes "utilbørlig optræden", og spilleren dømmes af dommeren som taber af kampen.

BEMÆRK: Når stødballen er "i hånden", ved udlæg og efter at have været i hul eller ude over bordet, er det tilladt at lægge stødballen på plads med hånden eller køen, dog må ballen ikke berøres med duppen.

4. Hvis spilleren laver touche, d.v.s: A. Berører en bal med andet end køens læderdup. B. Køen er i kontakt med spillebal i det øjeblik, den rammer en anden bal eller en

bande.

C. Spiller direkte på en bal, der berører stødbal, uden først at have frigjort ballerne ved hjælp af massé- eller forbandestød.

5. Hvis spilleren i det øjeblik han støder ikke berører gulvet.

6. Hvis spilleren bevidst laver synlige retningsmærker/holdepunkter på banden.

7. Hvis rød bal går i hul.

8. Hvis rød bal vælter en kegle eller rammer en væltet kegle, der herefter vælter en anden kegle.

9. Hvis en kegle i stødet (indtil baller og kegler er i ro) væltes med kø, maskine, tøj eller legemsdel.

10. Hvis en spiller i stødet berører en væltet kegle med kø, maskine, tøj eller legemsdel.

11. Hvis ikke mindst en af ballerne er i bande hver anden gang, når der laves kegler. Rødt alene uden kegler, tæller for bande.

12. Hvis der laves 3 gange rødt i træk, uden at der væltes kegler.

 

§ 6 - FEJL./PROTESTER M.V.

 

1. En fejl skal være konstateret inden næste stød (dog undtaget Par. 5. stk. 2.). Er den ikke det fortsætter spillet som om fejlen aldrig var begået.

2. Spilleren har ret til en gang og kun en gang, at bede dommeren om at undersøge enhver afgørelse igen.

3. Modspilleren har ret til at protestere til dommeren såfremt det menes at spilleren, der er ved bordet, har begået en fejl.

4. Enhver fejl, der skyldes udenforstående - dommeren iberegnet, kan ikke lægges spilleren til last. Hvis ballerne af denne grund flyttes, skal de af dommeren lægges tilbage så nær deres tidligere placering som muligt.

 

§ 7 - SELVE SPILLET.

 

1. Så længe en spiller scorer points er vedkommende berettiget og forpligtet til at fortsætte spillet. Side 7 24-10-2014

2. En spiller har altid ret til, på forespørgsel til dommeren, at få oplyst om bal har været i ban de, og om det er første gang rødt.

3. Rød bal i pres med anden bal giver spilleren ret til at vælge nyt udlæg.

4. Der tilkommer i alle kampe spillerne samme antal serier.

5. Såfremt den spiller, der har foretaget udlægget, først opnår den fastsatte distance, skal mod standeren i sin sidste serie starte med nyt udlæg.

6. Opnår begge spillere herved den fastsatte distance, erklæres kampen uafgjort.

7. Et stød er udført så snart en af ballerne er berørt.

8. Et stød er afsluttet, når alle baller og kegler er i ro.

9. Et stød må først udføres, når alle baller er i ro og keglerne sat på plads.

 

§ 8 - DEFINITIONER

1. Den bal, som først rammer keglen, anses for den, der vælter keglen, vælter rød bal

og hvid bal en kegle samtidig, anses keglen for væltet af rød bal.

2. En kegle anses for væltet, når den ligger ned, eller er fri af den afmærkede plet,

eller når den hviler mod bal, d.v.s. vælter hvis ballen fjernes.

3. Kan en kegle ikke stå på sin plads på grund af en bal, (der skal være luft imellem

bal og kegle), fjernes keglen og sættes først på plads igen, når stødet, der frigør

keglens plads, er afsluttet.

§ 9 - BAL I HUL.

 

1. Går hvid bal i hul skal den lægges på udlægspletten modsat hvor den anden hvide bal ligger. Er pladsen optaget af rød bal, kan spilleren forlange nyt udlæg.

2. Forlanger spilleren ikke nyt udlæg, skal ballen lægges på pletten, når stødet, der har gjort pletten fri, er afsluttet.

3. Såfremt en hvid bal ligger nøjagtigt på billardets midtertværlinie og den anden hvide bal skal lægges på en udlægsplet, skal den lægges på udlægspletten på den halvdel af billardet, der ligger modsat den, hvor rød bal ligger.

4. Hvis rød bal har været i hul, anbringes den i det felt, der begrænses af bundbande og salvoli nie. Spillet fortsættes ved at støde mod bal eller bande på bordets modsatte halvdel, jvf. eks. 1 og 2.

5 . Hvis rød bal er "i hånden " og en af de hvide baller ligger nøjagtigt på billardets midterlinie skal den betragtes som at ligge på modsat h alvdel af den anden hvide bal.

Hvis begge hvide baller ligger nøjagtigt på billardets midterlinie ligger de på hver sin halvdel. Spilleren bestemmer selv hvilken bal han ønsker at spille. Side 8 24-10-2014

 

§ 10 - BAL I HUL. FORTOLKNINGER.

 

1. Dersom en kegle og en bal samtidig lægger sig over et hul, betragtes ballen som værende i hul.

2. Hvis en bal efter at have ligget stille ved kanten af et hul pludselig falder i, skal den lægges op igen. Sker dette under et støds udførelse, skal der foretages omstød (ballerne lægges som før stødet).

 

§ 11 - SPRÆNGT BAL.

 

1. En bal anses for sprængt, når den er eller har været bragt udenfor billardets spilleflade (hvad der dækkes af klæde).

2. Sprængt bal regnes som fejl. Modspilleren starter med nyt udlæg.

 

§ 12 - HJÆLP OG VEJLEDNING UNDER SPILLET.

 

1. En spiller må ikke modtage hjælp og råd i forbindelse med stødets udførelse.

2. Dommeren skal fjerne en for stødets udførelse generende lampe eller anden genstand.

 

§ 13 - DOMMEREN/LISTEFØRER.

 

1. Keglerejseren er enedommer (i tvivlstilfælde kan han dog rådføre sig med listeføreren).

2. Enhver spiller har ret til at fordre, at der under spillet tælles højt og tydeligt.

3. Dommeren melder "mangler 20" eller det første manglende pointstal derunder.

 

Når en spiller når sin distance melder dommeren: Distance parti eller Distance udlæg.

 

4. Eventuel utidig indblanding fra udenforstående skal påtales af dommeren.

5. Det er enhver spillers pligt at rette sig efter dommerens afgørelse. Nægtelse heraf kan med føre en spillers diskvalifikation.

6. Konstateres det, at dommeren eller listeføren har talt forkert, rettes fejlen, og spillet fortsæt ter til den fastsatte distance er nået. Forekommer dette urimeligt kan dommeren i samråd med listeføreren dekretere omkamp eller fastholde de oprindeligt annoncerede points.

 

Velkommen til vores hjemmeside

http://jyllands-posten.dk/sport/ECE4603479/sadan-spiller-man-keglebillard


Tast på linket herover; Danmarks bedste billardspiller Johnny Hansen viser hvordan det kan læres.

Tast på dokumentet for at forstørre det

Ved udlæg placer den røde bal som vist her:
ALTID MED CENTRUM BAG LINIEN.

Tast på dokumentet for at forstørre det

SPILLERLISTEN er et vigtigt dokument;
Giv dig tid til at udfylde den med ALLE OPLYSNINGER.
NAVN
KLUB
TURNERINGSART
DATO
Hvis der bliver problemer med den SCORINGSTAVLEN så gå stille og roligt hen og sluk for den uden at forstyrre spillet.

Tast på dokumentet for at forstørre det

VELKOMMEN OG
GO FORNØJELSE

Sæt dig grundig ind i REGLERNE. <--Tast på linket